top of page

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Kdo má povinnost mít zpracován PENB

Povinnost mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy se řídí zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, při:

 • výstavbě nových budov

 • větších změnách dokončené stavby (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla)

 • prodeji budovy nebo její ucelené části (např. prodej bytu, kanceláře)

 • pronájmu budovy nebo její ucelené části (např. pronájem bytu, kanceláře)

2) Budovy užívané orgánem veřejné moci musí mít zpracovaný PENB:

 • od 1. července 2013, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m2

 • od 1. července 2015, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 250 m2

 

Kdo je od povinnosti oproštěn

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, není potřeba mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2

 • u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové zóně (vč. budov, u kterých je památkově chráněno průčelí)

 • u budov pro náboženské účely – kostely, modlitebny

 • u budov zapsaných v katastru nemovitností jako budovy pro rekreaci – chaty, chalupy

 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ/rok

 • při větší změně dokončených staveb, pokud je energetickým auditem prokázána technická či ekonomická nevhodnost

 

Průběh zpracování

1) Objednávka

Na základě informace o druhu budovy a účelu jejího užívání, adrese budovy, dostupnosti projektové dokumentace a požadovém termínu zpracování vytvořím cenovou kalkulaci.

2) Podklady pro zpracování

Ke zpracování je potřeba projektová dokumentace k budově, která odpovídá současnému stavu budovy, a obsahuje:

 • půdorysy všech podlaží vč. sklepa a jiných nevytápěných nebo neobývaných prostor

 • charakteristické řezy

 • pohledy

 • technickou zprávu

 • skladby všech konstrukcí vč. tlouštěk jednotlivých vrstev

 • technickou zprávu nebo popis způsobu vytápění, informace o výrobci a typu zdroje tepla

 • technickou zprávu nebo popis způsobu přípravy teplé vody, informace o výrobci a typu zdroje tepla

 • výkresovou dokumentaci a technickou zprávu k systému VZT, je-li v budově instalováno

 • výkresovou dokumentaci a technickou zprávu k systému chlazení, je-li v budově instalováno

Pokud nejsou podklady k dispozici, provede se zaměření budovy a zjištění veškerých potřebných informací ke zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

3) Zpracování

Po obdržení veškerých podkladů se začíná se zpracováním. V případě potřeby s objednatelem v průběhu zpracování komunikuji, např. u novostaveb nebo rekonstrukcí konzultujeme další možnosti navrhovaných řešení v projektu. V hodnocení energetické náročnosti budovy je hodnocená budova zařazena do energetické skupiny A až G, přičemž A je velmi úsporná, G je mimořádně nehospodárná.

4) Předání

Po zhotovení Vám předáme 3× originál PENB (na přání více originálů).

Průkaz energetické náročnosti

Základní informace

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), známý také jako energetický štítek a energetický průkaz, je srovnávací metoda hodnocení energetické náročnosti budovy. Výslednou veličinou je vypočtená měrná spotřeba energie v kWh/(m2·K). Energetický štítek umožňuje budovy srovnávat z hlediska spotřeby energií a tím i nákladů na provoz. Metodika PENB hodnotí tyto parametry:

 • prostup tepla vnější obálkou budovy

 • vytápění

 • větrání

 • chlazení

 • úpravu vlhkosti

 • přípravu teplé vody

 • osvětlení

bottom of page