top of page

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podporována je také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2

Maximální výše dotace:

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů (omezení výše dotace se nevztahuje na specifické dotační bonusy).

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

 

Podoblast podpory:

​​Podoblast B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností: výše podpory 300 000 Kč/dům.

Podoblast B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie: výše podpory 450 000 Kč/dům.

​​Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Způsobilé výdaje:

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu, a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd. Mezi způsobilé výdaje nelze naopak zařadit např. výdaje spojené s úpravou pozemku, stavbou oplocení, pořízením vnitřního vybavení rodinného domu a výdaje na samostatně stojící část domu (např. garáž).

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory B.3 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

Na co si dát pozor:

  1. Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu.

  2. Žadatel musí prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy. Pro materiály a výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií tyto dokumenty dokládat nemusí. Seznam výrobků a technologií je k dispozici zde - vyhledávání v Seznamu výrobků a technologií.

  3. Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.

  4. V případě, instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

  5. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je 75 %.

  6. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.

  7. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy, a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY → Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat dotaci z oblastí podpory A a C, není-li uvedeno jinak (výjimka je podoblast C3, které lze podpořit s oblastí podpory B).

bottom of page