top of page

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE

Základní informace

Technicko-ekonomická studie je písemnou zprávou, kterou zpracovává energetický specialista. Studie je zpracovávána především za účelem vyhodnocení současného stavu objektu, návrh energeticky úsporných opatření a posouzení možností čerpání dotace na úsporná opatření. Výsledkem je návrh několik variant technického řešení budovy z pohledu její energetické náročnosti. Stanovuje základní energetickou bilanci budovy a kvantifikuje spotřeby energie jednotlivých návrhů. Důležitou součástí studie je ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska investičních a provozní nákladů. Klient tak získává přehled o výhodnosti budoucí investice a doporučení vybraného opatření. Energetická studie také určuje podmínky pro další postup návrhu budovy a možnosti čerpání finančních prostředku z dotačních programů, přesný obsah studie je individuální, přímo podle konkrétních potřeb klienta.

Cílem studie je ekonomické vyhodnocení doporučených variant z hlediska investičních a provozních nákladů a stanovení podmínek možnosti využití dotačních programů. Studie obsahuje:

  • Posouzení stávajícího stavu objektu.

  • Návrh energeticky úsporných opatření.

  • Vyčíslení odhadovaných nákladů spojených s realizací úsporných opatření.

  • Posouzení možností na čerpání dotace z dotačních programů, včetně stanovení opatření, které bude nutné provést k čerpání dotace.

  • Provedení variantního řešení – bude zpracováno a vyčísleno více variant s ohledem na možnosti čerpání dotace a potřeby klienta.

  • Výpočet odhadovaných úspor energie, včetně ekonomického vyhodnocení jednotlivých opatření a jednotlivých variant.

  • Posouzení alternativních možností financování energeticky úsporných opatření.

bottom of page