top of page

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy

V této oblasti podpory je podporováno zateplování obálky budovy a výměna oken a dvěří. Tato oblast podpory je dále dělena do čtyř podoblastí (A.0 až A.3), které se liší svými požadavky k jejich dosažení.

Základní pravidla oblasti podpory

 

Podoblast A.0

Základním kritériem je úspora min. 20 % měrné potřeby tepla na vytápění a návrh izolantů s podmínkou splnění 90 % doporučené hodnoty součinitele tepla dle ČSN 73 0540–2:2011.
Této podoblasti podpory odpovídá např. výměna oken se zateplením střechy či stropu pod půdou, nebo samostatné zateplení fasády domu.

Podoblast A.1

Základním kritériem je úspora min. 40 % měrné potřeby tepla na vytápění a návrh izolantů tak, aby průměrný součinitel prostupu tepla obálkou domu plnil 90 % referenční hodnoty, nebo byla měrná potřeba tepla na vytápění nižší, než 90 kWh/(m2·rok).
Této podoblasti podpory odpovídá kombinace zateplení několika typů konstrukcí obálky budovy, tedy např. výměna výplní otvorů (oken a dveří) se zateplením vnějších stěn a střechy.

Podoblast A.2

Základním kritériem je úspora min. 50 % měrné potřeby tepla na vytápění a návrh izolantů tak, aby průměrný součinitel prostupu tepla obálkou domu plnil 85 % referenční hodnoty, nebo byla měrná potřeba tepla na vytápění nižší, než 55 kWh/(m2·rok).
Této podoblasti podpory odpovídá komplexní zateplení obálky domu, tedy vnějších stěn, střechy (stropu pod půdou), stropu sklepa a výměna výplní otvorů (oken a dveří).

Podoblast A.3

Základním kritériem je úspora min. 60 % měrné potřeby tepla na vytápění a návrh izolantů tak, aby průměrný součinitel prostupu tepla obálkou domu plnil 75 % referenční hodnoty, nebo byla měrná potřeba tepla na vytápění nižší, než 35 kWh/(m2·rok). Podmínkou této podoblasti podpory je instalace systému nuceného větrání s rekuperací.
Této podoblasti podpory odpovídá komplexní zateplení obálky domu, tedy vnějších stěn, střechy (stropu pod půdou), stropu sklepa a stěn ke sklepu (či jiným nevytápěným prostorám) a výměna výplní otvorů (oken a dveří).

 

Výše dotace

Dotace na realizaci

Dotace je vyplácena po dokončení realizace, výše dotace pro oblast podpory A je vztažena na m2 zateplované konstrukce a je stanovena na základě energetického posudku, kterým je stanovena také podoblast podpory (A.0 až A.3). Podoblast podpory určuje měrnou výši dotace, která je pro jednotlivé podoblasti podpory stanovena rozdílně. Podrobnosti jsou uvedeny na oficiálních stránkách programu.

Dotace na projekt

Dotace je poskytována také na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku a zajištění odborného technického dozoru. Tato dotaci činí 15 % z alokované částky do maximální výše 25 000 Kč, to znamená, že pokud bude výše alokované částky (dotace na stavební úpravy) 167 000 Kč a vyšší, obdrží žadatel dotaci na zpracování ve výši 25 000 Kč.

 

Průběh zpracování

Proces vyřízení dotace lze rozdělit do dvou fází:

I) Kroky potřebné k podání žádosti o dotaci

V rámci této fáze zpracování podkladů zpracujeme:

  • projektovou dokumentaci stavebního řešení

  • energetický posudek

  • elektronickou registraci Vaší žádosti

Ze strany žadatele je tak potřeba pouze projednat stavební záměr na příslušném stavebním úřadě, k čemuž poslouží námi vypracovaná projektová dokumentace. Společně s energetickým posudkem pro žadatele o dotaci vždy vypracujeme také průkaz energetické náročnosti budovy.

Po elektronické registraci žádosti za účasti žadatele od nás žadatel obdrží vyhotovení projektové dokumentace a energetického posudku, jednu kompletní dokumentaci za žadatele dodáme na krajské pracoviště SFŽP. Po dodání dokumentace má SFŽP 30 dnů na kontrolu, průběh kontroly za Vás sledujeme, o výsledku je žadatel informován dopisem ze SFŽP.

II) Realizace

Na základě schválení žádosti o dotaci začíná žadateli běžet lhůta na realizaci, která je 18 měsíců, v této lhůže musí žadatel doložit realizaci. Realizace musí být provedena dodavatelskly, realizaci nelze provádět svépomoci. Nejsme realizační firma, s výběrem zhotovitele Vám však můžeme pomoci.

III) Kroky potřebné k doložení realizace a obdržení dotace

V rámci této fáze zpracování podkladů pomůžeme žadateli o dotaci s doložením realizace, na základě které SFŽP vyplácí dotaci. K doložení realizace zpracujeme:

  • formuláře potřebné k doložení realizace

  • závěrečnou zprávu odborného technického dozoru

Odborný technický dozor provádíme formou návštěv stavby v průběhu realizace. Ze strany žadatele je tak potřeba pouze dodat list vlastnictví k domu, který je předmětem dotace, a také faktury a položkové rozpočty od realizačních firem.

Podrobné informace

Veškerá pravidla pro žadatele a příjemce dotace jsou uvedena na oficiálním webu programu.

bottom of page