top of page

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zpracujeme kompletní projekt, nachystáme podklady k podání žádosti včetně její registrace.

Úvodní konzultace zdarma.

Pro rodinné domy je podpora na zpracování odborného posudku:

- Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A)
   Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3. 
- Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast B)
   Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.
- Efektivní využití zdrojů energie(oblast C)
  Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory.

Nabízím:

Administrace žádosti

Ve spolupráci s investorem se zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Zkompletuji pro vás všechny dokumenty potřebné pro podání žádosti.

Zpracování energetického posudku dle aktuálních platných předpisů a metodických pokynů programu Nová zelená úsporám.

Zpracování projektové dokumentace - jednostupňová projektová dokumentace k navrženým opatřením, která bude zcela odpovídat pravidlům a požadavkům programu Nová zelená úsporám. Dokumentaci leze též použít pro jednání na stavebním úřadě. Případně je podle ní možné vybírat zhotovitele.

Vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy.

Zajištění stavebního dozoru.

Jak získat dotaci - postup spolupráce:

Nabízím kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

1. Vstupní konzultace - ZDARMA

Pro první představy o objektu a možném získání dotace je vhodné zaslat popis zvažovaného záměru či přijít na bezplatnou konzultaci s našimi odborníky. Zběžně zhodnotíme jestli je možné žádat a jaká výše podpory by byla reálná.

2. Posouzení a návrh energeticky úsporných opatření

Posouzení bude obsahovat návrh či optimalizaci energeticky úsporných opatření k danému objektu a jeho předběžné energetické posouzení s cílem nalezení optimální varianty realizace při zhodnocení investičních nákladů a míry podpory z NZÚ.

3. Energetický posudek a projektová dokumentace

Jakmile najdeme stav, který vyhovuje majiteli domu a splňuje veškeré podmínky Nové Zelené úsporám, zpracujeme odborný energetický posudek a související projektovou dokumentaci. Také je možné spolupracovat s projektantem žadatele.

4. Kompletace a podání žádosti

Zajistím elektronické i fyzické podání žádosti. Zároveň provedu kompletaci dokumentů, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit na Státním fondu životního prostředí.

5. Odeslání žádosti

Sestavíme žádost v plném rozsahu a odešleme na SFŽP.

Mám 100% úspěšnost v akceptaci žádosti. V případě ne-akceptace žádosti o dotaci, pokud by byl důvod chyba zpracovatele, garantuji vrácení peněz za zpracování podkladů k žádosti.

bottom of page