top of page

ENERGETICKÝ AUDIT

Základní informace

Energetický  audit je  písemná  zpráva  obsahující  informace  o stávající  nebo  předpokládané  úrovni  využívání energie  v budovách,  v energetickém  hospodářství,  v průmyslovém  postupu  a energetických  službách  s popisem a stanovením  technicky,  ekologicky  a ekonomicky  efektivních  návrhů  na  zvýšení  úspor  energie  nebo  zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Energetický audit je písemná zpráva, která detailně popisuje a hodnotí skutečný stav spotřeby energie v objektu (energetickém hospodářství) a v několika variantách navrhuje účinná opatření k jejímu snížení. Nedílnou součástí EA je také ekonomické a environmentální vyhodnocení navržených opatření. EA je vhodným nástrojem při rozhodování investora o provedení energetických opatření na konkrétní nemovitosti, zároveň může sloužit jako podklad pro rozhodování o využití dotačních titulů.

Energetický audit musí být zpracováván dle vyhlášky 480/2012 Sb. energetickým specialistou.

Pro koho je povinný energetický audit
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že:

 

 • budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem:

 

>>> Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35000 GJ (9722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

 

>>> Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

 • u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f). (důkaz prostřednictvím EA, že není možné splnit proto, že to není technicky, nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely).

 

(2) Dále rozšířeno s platností od 1.7.2015: Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

 

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí:

 • být zpracován pouze:

>>> příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo

>>> osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu

 

 • být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou:

  

 • předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

 • splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,

 • oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

 

Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na:

 

 • stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu,

 • dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

 

Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

Činnosti v rámci služby

 • Popis a zhodnocení stavu energetického hospodářství nebo vybraných celků

 • Energetické hospodářství se posoudí jak z ekonomického tak z environmentálního hlediska

 • Návrh úsporných opatření včetně posouzení technické proveditelnost i rizik

 • Sestavení souboru doporučených opatření – podklad pro vaše strategické rozhodování

 • Vyhodnocení možnosti financování včetně čerpání dotačních prostředků pro realizaci opatření - vyčíslení hodnotících kritérií v rámci doporučených dotačních programů a stanovení i předpokládané výše dotace

 • Prezentace výstupů a doporučení energetického auditu

bottom of page