top of page

ENERGETICKÝ POSUDEK

Základní informace

Energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických  parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Energetický posudek musí být zpracováván dle vyhlášky 480/2012 Sb. energetickým specialistou.

Energetický posudek je vyžadován v rámci dotačních programů, jejichž cílem je například snížení energetické náročnosti budovy či efektivnější využití zdrojů energie. U těchto programů je vyžadováno posouzení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, což koresponduje s účelem energetického posudku. Energetický posudek zpracováváme např. při žádostech o dotaci:

 • Nová zelená úsporám

 • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

 • Operační program životního prostředí (OPŽP)

Pro koho je povinný energetický posudek

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství musí zajistit energetický posudek pro:
 

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c),

 • posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

 • posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,

 • posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

 • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

 

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro:

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkaz
 • doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,
 • podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,

 • vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,

 • posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).

 

Energetický posudek musí být zpracován pouze:

 • příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo

 • osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu

 • být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství jsou:

 • oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,
 • na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.


Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

Činnosti v rámci služby

V rámci vypracování energetického posudku pro dotační tituly:

 • Popis a zhodnocení stavu vašeho energetického hospodářství nebo vybraných celků

 • Posouzení opatření jak z ekonomického, tak environmentálního hlediska

 • Prokázání dosažení přínosů v rámci dotačních titulů, splnění legislativních požadavků,

 • Vyčíslení hodnotících kritérií v rámci doporučených dotačních programů a stanovení i předpokládané výše dotace

 

V rámci energetického posudku posoudím TECHNICKOU, EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU uskutečnitelnost: 

 • alternativních systémů dodávek energie pokud stavíte nové budovy nebo významně měníte stávající budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW

 • posouzení projektů

  • snižování energetické náročnosti budov

  • zvyšování účinnosti energie

  • snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění

  • využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů

bottom of page